ข้อตกลง

ก่อนทำการลงทะเบียนท่านจะต้องยอมรับในข้อกำหนด หากท่านยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขด้านล่างนี้ กรุณากดช่องยอมรับที่ปรากฏข้างล่าง หากท่าน ไม่ยอมรับในข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ กรุณากดช่องปฏิเสธ และท่านจะไม่สามารถทำการลงทะเบียนได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดทำฯ

ข้อกำหนดในการลงทะเบียน

ท่านจะต้องให้ข้อมูลตามจริงอย่างครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลของท่านตามที่บริษัทฯร้องขอ กรณีที่ท่านต้องการใช้บริการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของทาง บริษัทฯที่จัดไว้(เช่น การ download สื่อการเรียนการสอน แผนการสอน ฯลฯ) ท่านยังต้องมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้าของทางบริษัทฯในปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น (หมายถึง ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น ไม่รวมถึงการซื้อใช้ส่วนตัว)

หากท่านมิได้มีสถานะดังกล่าวแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการใช้บริการและ/หรือการรับสิทธิประโยชน์ทุกประการ นอกจากนี้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ และบริการต่าง ๆ ของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ และการพิจารณาของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ในการอนุญาตให้ใช้สื่อต่าง ๆ บริษัทฯอนุญาตให้นำไปใช้ตามเงื่อนไขเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิอนุญาตให้ทำซ้ำจำหน่ายจ่ายแจกไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะมีการเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

สื่อต่างๆที่ท่านได้ download ไป ท่านสามารถนำไปใช้ได้ตามเงื่อนไข ภายใต้ความเหมาะสมและวิจารณญาณของท่านโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆในความถูกต้องหรือล้าสมัยของสื่อ และ เนื้อหาทั้งสิ้น

การลงทะเบียนและ/หรือการ download ใดๆของท่าน เท่ากับว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ยอมรับ    |    ไม่ยอมรับ